Då rättssystemens och övriga styrsystems mekanismer i strid med Naturrätt, Värnrätt och Grundläggande Rätt ej skyddar dessa rättigheter, då är det envars enskilda skyldighet att göra allt som står i ens makt för att återbygga Lag och Rätt.

Självbestämmande är en fundamental rätt.  Då en grupp finner ett system outhärdligt, då är det en rätt att självdefiniera sig ur sådant system.  Se t.ex. Self-Determination.  Daniel Thürer, Thomas Burri.  Encyclopedia entry, Max Planck Encyclopedia of Public International Law [MPEPIL].  Subject(s):  Secession — Sovereignty — Self-determination — Unification  http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e873

Därför, inrätta ting i varje socken i enlighet med redan skapad struktur och rättighetshävdande.  (Jmf. t.ex.. Uttalande om Svenska Lagmän.  Tid - Hösten 12017 (8.10.17) & Freds- och Regeringsförklaring för Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland.  4.11.(1)2018. )

Det är en erkänd politisk rättighet att definiera och utveckla sin egen identitet och att leva i frihet, fred och säkerhet samt ej utsättas för någon form av folkmord eller annan våldshandling inklusive att inte heller barn med våld får tas från sådan definierad/självdefinierad identitet/grupp.  Innebörden i denna rättighet har avsiktligt dolts för underlydande i svenska strukturer, men den okunskapen innebär INTE att underlydande har rätt att kränka sådana rättigheter genom att frånhända sig sitt enskilda ansvar till andra upplevda auktoriteter.

Utvecklingen går för övrigt mot olika system för landsbygd respektive stad, även om det kan komma att ta några årtionden.  Gudalandets/Godlands redan skapade strukturer kan fungera som stöd för sådana processer, utanför utifrån kommande manipulation genom de septiska tankar som kallas Think tanks, olika manipulationer av förment demokratiska processer, m.m..


Några ord angående den vanligaste reaktionen till tankar som går utanför vad som kallas förnuft (att det skulle utgöra någon form av vansinne).

Först som sist, det är avsiktligt gjort omöjligt att ifrågasätta rådande ordning utan att detta för den som lyder rådande ordning framstår som någon form av vansinne, så vilken metod man än väljer kommer man att framstå som mindre klok enligt den så kallade klokskap som håller på att fullständigt förstöra världen.

Det formella namnet för det underliggande filosofiska kontrollsystemet är Platonism.  Platonism upprätthålls av vad som därför rätteligen kan benämnas den akademiska kulten.

Platonism, baserad på det Dualistiska systemet, har skapats och upprätthålls för att PÅ FÖRHAND DEFINIERA vadhelst du säger, som inte är i enlighet med de etablerade Statiska reglerna, för att vara fel, dumt mystiskt eller vansinne.  ("Platonism, based on the Dualistic system, is made and preserved to PREDEFINE whatever you say, that is not according to the established Static rules; to be wrong, stupid mystical or insane."  PDF nedladdning via  https://hyperdialog.blogspot.com/ .))

Den formella grunden för Platonism eller alltså den rådande västerländska kulturen är baserad på att det absolut inte finns någon möjlighet att säga något mot härskaren då detta är emot vad som kallas Förnuft; då detta så kallade Förnuft endast aktivt stöder Logiska relationer (och alltså ej stöder Dynamiska relationer).  I praktiken betyder detta att endast härskarens perspektiv är korrekt eller vad som kallas Objektivt, medan alla andra perspektiv är mystiska eller så kallat Subjektiva ("endast en personlig åsikt").  Och för att skydda denna absoluta makt sägs det att Förnuft är mystiskt.  ("The formal ground of Platonism or the current Western culture is based is that there is absolutely no possibility to say anything against the ruler as this is against what is called Reason; as this so called Reason only support Logic relations actively.  In practice this means that only the perspective of the ruler is correct or what is called Objective whereas all other perspectives are mystical or so called Subjective.  This also means that what is called Democracy is just an illusion in order to protect the total power of the ruler.  And to protect this absolute power is it said that Reason is mystical."  (pp. 176-177, This Is How The State Fucks Your Mind — Ola Alexander Frisk.  PDF nedladdning via  https://hyperdialog.blogspot.com/ .))

Dagens propaganda som säger att västerländska nationalstater styrs av en vald politisk élite är helt enkelt inte sann då den enklaste förklaringen för någonting alls baseras på det dolda Platonistiska perspektivet som eliminerar konkret förståelse av Dynamiska relationer för att upprätthålla och uppmuntra absolut lydnad baserad på mysticism.  ("The propaganda of today says that the Western national States are ruled by an elected political élite; is simply not true as the simplest explanation of anything is based on the hidden Platonic perspective that eliminate concrete understanding of Dynamic relations in order to maintain and encourage absolute obedience based on mysticism."  (p. 226, This Is How The State Fucks Your Mind — Ola Alexander Frisk.  PDF nedladdning via  https://hyperdialog.blogspot.com/ .))


Nedan några av de huvudsakliga faserna varigenom de olika lagren av den Platonistiska lögnen eller bedrägeriet har dolt det ursprungliga grundbedrägeriet, som därför DIREKT nu åter kan bemötas.  Endast som citat på Engelska.  ("Furthermore, knowledge about the layers of lies offers the grand opening to the elegant shortcut; to directly address Plato's ideal of the Mystical Reason and just skip the lies that is made to cover this initial lie", ur nedan.)

Detta direkta förhållningssätt till det ursprungliga bedrägeriet uppfattas naturligtvis även det som total galenskap av dem som trots att kunskapen finns tillgänglig därför väljer att vara avsiktligt okunnig om densamma, väljer att fortsätta vara totalt lurad av bedrägeriet.  Den som är avsiktligt okunnig erkänner självfallet ej heller andras kunskap.

"Here are some of the main phases that show how the Mystical Reason has evolved that I investigate in this book.

1.  Plato proposed, in his book the Republic, to hide concrete Dynamic understanding by the Mystical Reason that only accepts Static relations, in order to hide Dictatorship so the people will believe that Freedom is achieved by to accept how it is and obey.

2.  The Stoic movement, promoted by the military dictatorship of the Roman empire, hides Plato's messages by the ideal of the mythological soldier.

3.  The Roman military dictatorship created and launched the Church to hide both Plato's and the Stoics messages in the fundamental messages of the Church that is based on to establish that Authority must rule instead of Understanding.

4.  The Church hides concrete Dynamic relations by to codify what is Science according to the Church; and this false Science is still the Science of the West.

5.  Hobbes and Rousseau hide the messages of the Church in what later is called Secularism.  See earlier chapter 5. The Trick Of Secularism.

6.  Today are the messages of Hobbes and Rousseau is hidden in the propaganda, called Science and Democracy, so the people are fooled to believe that they live in a society based on a real or concrete Reason; that in fact is the Mystical Reason constructed by Plato to force the people to accept how it is and to obey.

To know that the current Western culture hide concrete understanding of Dynamic relations in several layers is an essential knowledge as it otherwise is hopeless to navigate in the established lies.

Furthermore, knowledge about the layers of lies offers the grand opening to the elegant shortcut; to directly address Plato's ideal of the Mystical Reason and just skip the lies that is made to cover this initial lie.

Or like this.  As each layer is made with the same objective: to eliminate concrete Dynamic understanding it is in practice possible to regard all the layers as one.

At the same time it is necessary to observe that each layer has established a certain way or culture to hide concrete Dynamic relations.
"

(pp. 195-196, This Is How The State Fucks Your Mind — Ola Alexander Frisk.  PDF nedladdning via  https://hyperdialog.blogspot.com/ .)


Detta uttalande av (1)2018-11-12.

//
[Andra uttalanden.]