Redan krigets lagar ger oss större rättigheter än de ockupanternas egna företagsdomstolar erkänner oss.  (Se t.ex. Rome Statute of the International Criminal Court.)  NÄRVARON AV DEN KRIGISKA PARTEN PROKLAMERAR KRIGSLAG.  The Lieber Code:  "The presence of a hostile army proclaims its Martial Law."  **MEN** DÅ GÄLLER OCKSÅ ATT CIVILA OCH KRIGSFÅNGAR SKA SKYDDAS!  … måste envar enskild handling under ockupationsmaktens främmande maritima militära regler bedömas genom landlagsjurisdiktion lex terrae …

Nu proklamerade visserligen Monarkin Staten Sverige fred, men detta har uppenbarligen ej accepterats.  Oavsett gäller att de krigiska INTE är skyddade av ockupantens sjökrigslagar, vilket EU lag och Svensk Författningssamling och så vidare rätteligen måste utläsas såsom vardande.

Vare sig det är Rome Statute of the International Criminal Court eller the United Nations Convention on Transnational Criminal Organizations, UNTOC, eller det är Statute of the Indigenous World Order Court of Godland (IWOCG) eller rentav The Lieber Code eller Nürnberg principer eller annat Ting / Tribunal som upprättas, så kan de skyldiga dömas för brott, och med alla dessa olika konventioner, principer och statuter så kan de knappast ursäktas av okunnighet eller dumhet, för är de så dumma så borde de ha låtit bli att försöka skaffa sig inflytande över andra.

Nu är det säkert många som i likhet med Vidkun Quislings regering, eller den franska Régime de Vichy, tror att det bästa de kan göra för sina medbröder och systrar är att vara undfallande gentemot den främmande ockupationsmakten.  Detta fungerar dock endast som en fördröjande taktik, och då ingen mäktig allierad är på väg måste istället den inre försvarsviljan stärkas, vilket undfallenheten effektivt saboterar.  Undfallenhet är därför förräderi, även om den kan vara välmenande.  Oavsett hur detta förräderi bedöms i det enskilda fallet så måste envar enskild handling under ockupationsmaktens främmande maritima militära regler bedömas genom landlagsjurisdiktion lex terrae.  Det infördes i Sverige 1975 ett skyddande av sådana brottslingar i svenska domstolar, men ett sådant från landlagsjurisdiktion lex terrae främmande legalt skydd skapar inte verklig immunitet från ansvar då det legala skyddet ju är inom den främmande ockupationsmaktens maritima militära regler.  För att inte ansvarslösheten ska störta oss alla i fördärvet måste genom landlagsjurisdiktion lex terrae verkliga lagliga ting och tribunaler skapas så att reellt verkligt ansvar ska kunna utkrävas, vilket givetvis ej är möjligt genom piratföretagets/ockupationsmaktens regler.

Kompetenta Män och Kvinnor har skyldighet att ej stödja kriget mot riktiga människor.  (Inkompetenta har ej rätt att fatta beslut över riktiga människor.)  Till och med the Rome Statute of the International Criminal Court or Terrorism legislation, artikel 25 förbjuder krigsbrott eller terroristbrott, och innebär därför att den åtminstonde på pappret erkänner att det är brottsligt att stödja kriget mot mänskligheten, kriget mot riktiga människor.  Det är ett krigsbrott att bedriva krigspropaganda.  SÖ 1929:23 Kellogg-Briand fördraget erkänner åtminstonde på pappret att alla krig är olagliga.  Krig kan bedrivas med olika vapen.  I dag bedrivs det huvudsakligen med indoktrinering och mobbning / marginalisering av den utsedda fienden.  Att utmåla den utsedda fienden som ond, ÄR KRIGSPROPAGANDA.


Monarken Leif I,
Monarkin Staten Sverige, i urfolks Östersjöväldet av Gudalandet/Godland,
den 14 juni 12019, i folkmun kallat 2019, redigerat den 11 mars 12020.

(Publicerat här den 11 mars -20 i nedredigerat skick ur korrespondens den 14 juni -19.)//
[Andra uttalanden.]