[Click for English]

Info om Tribunal med Dr. Reiner Fullmich.


Översättning till svenska.  Engelsk originaltext via [Click for English].


Info om Tribunal med Dr. Reiner Fullmich är nu på goldlikeproductions sida.


Intressant att det är Genevekonventionen IV - som nämns.  Mycket har ju skett under pandemi och utlysta undantagstillstånd också.

Artikeln nedan:

Den nya Nürnbergrättegången 2021 - Dela denna information!


De nya Nürnbergrättegångarna 2021

Ett team av över 1 000 advokater och över 10 000 medicinska experter under ledning av Dr. Reiner Fullmich har inlett rättsliga förfaranden mot CDC, WHO och Davosgruppen för brott mot mänskligheten.  Fullmich och hans team presenterar det felaktiga PCR-testet och ordern till läkare att beteckna varje dödsfall med komorbiditet som en Covid-död såsom bedrägeri.  PCR-testet har aldrig utformats för att upptäcka patogener och är 100 procent felaktigt vid 35 cykler.  Alla PCR-tester som utfärdats av CDC har en kapacitet på 37-45 cykler.  CDC medger att alla test över 28 cykler inte är tillåtliga för ett positivt tillförlitligt resultat.  Redan detta ogiltigförklarar över 90 procent av de påstådda kovidinfektioner som spårats med hjälp av detta felaktiga test.

Förutom de bristfälliga testerna och de falska dödsattesterna strider själva det "experimentella" vaccinet mot artikel 32 i Genèvekonventionen.  Enligt artikel 32 i 1949 års Genèvekonvention IV är "stympning och medicinska eller vetenskapliga experiment som inte är nödvändiga för medicinsk behandling av en skyddad person" förbjudna.  Enligt artikel 147 är det ett allvarligt brott mot konventionen att utföra biologiska experiment på skyddade personer.

Det "experimentella" vaccinet strider mot alla tio Nürnbergkodexarna, som innebär dödsstraff för dem som försöker bryta mot dessa internationella lagar.

Vaccinet uppfyller inte följande fem krav för att betraktas som ett vaccin och är per definition ett medicinskt "experiment" och försök:


Ger immunitet mot viruset.

Detta är en "läckande" genterapi som inte ger immunitet mot Covid och som påstår sig minska symptomen, men dubbelvaccinerade är nu 60 % av de patienter som behöver akutmottagning eller intensivvård med Covid-infektioner.


Skyddar mottagarna från att få viruset.

Denna genterapi ger ingen immunitet och dubbelvaccinerade kan fortfarande få och sprida viruset.


Minskar antalet dödsfall till följd av virusinfektion.

Denna genterapi minskar inte dödsfallen till följd av infektionen.  Dubbelvaccinerade som infekterats med Covid har också dött.


Minskar cirkulationen av viruset.

Denna genterapi möjliggör fortfarande spridning av viruset eftersom den inte ger någon immunitet mot viruset.


Minskar överföringen av viruset.

Denna genterapi tillåter fortfarande överföring av viruset eftersom den inte ger någon immunitet mot viruset.


Följande överträdelser av Nürnbergkodexen har skett.


Nürnbergkodex nr 1:  Frivilligt samtycke är viktigt.

Ingen person bör tvingas att delta i ett medicinskt experiment utan informerat samtycke.  Många medier, politiska och icke-medicinska personer säger till människor att de ska ta sprutan, det är säkert, och erbjuder ingen information om de negativa effekterna eller farorna med denna genterapi.  Länder använder sig av inlåsningar, tvång och hot för att tvinga människor att ta detta vaccin eller förbjudas att delta i det fria samhället under mandatet av ett vaccinpass eller grönt pass.  Under Nürnbergrättegången åtalades till och med medierna och medlemmar avrättades för att ha ljugit för allmänheten bland många av de läkare och nazister som befanns skyldiga till brott mot mänskligheten.


Nürnbergkodex nr 2:  Ge fruktbara resultat som inte kan uppnås på annat sätt.

Som anges ovan uppfyller genterapin inte kriterierna för ett vaccin och ger inte immunitet mot viruset.  Det finns andra medicinska behandlingar som ger fruktbara resultat mot Covid, t.ex. Ivermectin, D-vitamin, C-vitamin, zink och stärkt immunförsvar vid influensa och förkylning.


Nürnbergkodex nr 3:  Basera försöken på resultaten av djurförsök och sjukdomens naturliga utveckling.

Denna genterapi hoppade över djurförsök och gick direkt till försök på människor.  I mRNA-forskningen använde Phizer en kandidatstudie om mRNA med rhesusmakaker som använde BNT162b2 mRNA och i den studien utvecklade alla aporna lunginflammation, men forskarna ansåg att risken var låg eftersom det rörde sig om unga friska apor i 2-4 års ålder.  Israel har använt Phizer och Internationella domstolen har godkänt ett krav avseende att 80 procent av mottagarna ska ha fått lunginflammation efter att ha injicerats med denna genterapi.  Trots denna alarmerande utveckling fortsatte Phizer att utveckla sitt mRNA för Covid utan djurförsök.


Nürnbergkodex nr 4:  Undvik allt onödigt lidande och onödiga skador.

Sedan experimentet lanserades och upptecknades i CDC:s VAERS-rapporteringssystem har över 4 000 dödsfall och 50 000 vaccinskador rapporterats i USA.  I EU har över 7 000 dödsfall och 365 000 vaccinskador rapporterats.  Detta är en allvarlig överträdelse av denna kod.


Nürnbergkodex nr 5:  Inga experiment får genomföras om det finns anledning att tro att skador eller dödsfall kommer att inträffa.

Se #4, baserat på faktabaserade medicinska data orsakar denna genterapi död och skada.  Tidigare forskning om mRNA visar också på flera risker som har ignorerats för detta aktuella genförsök.  En studie från 2002 om Sars-Cov-spikproteiner visade att de orsakar inflammation, immunopatologi, blodproppar och hindrar uttrycket av angiotensin 2.  Detta experiment tvingar kroppen att producera detta spikprotein som ärver alla dessa risker.


Nürnbergkodex nr 6:  Risken får aldrig överstiga nyttan.

Covid-19 har en återhämtningsgrad på 98-99 procent.  Vaccinskadorna, dödsfallen och de negativa biverkningarna av mRNA-genbehandling överstiger vida denna risk.  Användningen av "läckande" vacciner förbjöds av USA och EU för användning inom jordbruket på grund av studien om Marekkyckling som visar att "heta virus" och varianter uppstår och gör sjukdomen ännu mer dödlig.  Ändå har CDC ignorerat detta när det gäller användning för människor, med full vetskap om risken för att nya dödligare varianter uppstår genom läckande vaccinering.


Nürnbergkodex nr 7:  Förberedelser måste göras för att förhindra även en avlägsen möjlighet till skada, invaliditet eller död.

Det gjordes inga förberedelser.  Denna genterapi godkändes enligt en lag som endast gäller för nödfall, utan djur- och människoförsök och tvingades på en felinformerad allmänhet.


Nürnbergkodex nr 8:  Experiment måste utföras av vetenskapligt kvalificerade personer.

Politiker, media och skådespelare som hävdar att detta är ett säkert och effektivt vaccin är inte kvalificerade.  Propaganda är inte medicinsk vetenskap.  Många försäljningsställen som Walmart, drive-through-vaccincenter är inte kvalificerade att administrera experimentella medicinska genterapier till den oinformerade allmänheten.


Nürnbergkodex nr 9:  Alla måste ha friheten att när som helst avsluta experimentet.

Trots att över 85 000 läkare, sjuksköterskor, virologer och epidemiologer har protesterat så avslutas inte experimentet.  I själva verket genomförs fler försök att ändra lagar för att tvinga fram vaccinering, obligatoriska och påtvingade vaccinationer, och experimentella "uppdateringsvaccineringar" planeras var sjätte månad utan att man tar hänsyn till den oöverkomliga mängd dödsfall och skador som redan orsakats av detta experiment.  Förhoppningsvis kommer denna nya Nürnbergrättegång att sätta stopp för detta brott mot mänskligheten.


Nürnbergkodex nr 10:  Forskaren måste avsluta experimentet när som helst om det finns en sannolik orsak till att det leder till skada eller död.

Det framgår tydligt av de statistiska uppgifterna i rapporteringen att detta experiment leder till dödsfall och skador, men trots det gör inga politiker, läkemedelsföretag eller så kallade experter några försök att stoppa detta genterapiexperiment från att tillfoga en felinformerad allmänhet skada.


Vad kan du göra för att hjälpa till att sätta stopp för detta brott mot mänskligheten?  Dela denna information.  Informera era politiker, media, läkare och sjuksköterskor om att om de är medskyldiga till detta brott mot mänskligheten så omfattas de också av de lagar som fastställs i Genèvekonventionen och Nürnbergkodexen och kan ställas inför rätta, befinnas skyldiga och avrättas.  De rättsliga förfarandena går framåt, bevis har samlats in och en stor växande grupp experter slår larm.

Besök Covidkommitténs webbplats på https://corona-ausschuss.de/ och om du har drabbats av detta brott, rapportera händelsen, de inblandade personerna och så många detaljer som möjligt till följande webbplats:

https://www.securewhistleblower.com/

Brott mot mänskligheten drabbar oss alla.  De är ett brott mot dig, dina barn, dina föräldrar, dina mor- och farföräldrar, ditt samhälle, ditt land och din framtid.

Mer information här:
https://greatreject.org/second-nuremberg-tribunal/

Källa:  https://www.godlikeproductions.com/forum1/message4774892/pg1//
[Andra uttalanden.]