[Click for English]

(1)2018-05-12, några ord från Er konn Leif Erlingsson, Monark af Staten Sverige, Leif af Östersjöväldet, Leif of Godland:

Ett förtryckt folk utan självrespekt kan inget respektera.  Det är därför Sverige hårt kritiserts i FN för hur Sverige behandlat samers rättigheter.  (Se t.ex. SvD i dag.)

Alla 9 länder i Östersjöområdet, och 134 ytterligare länder, ratifierade 13-9-(1)2007 the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples där Article 20. p. 1. säger att urfolksbefolkningar har rätten att behålla och utveckla deras politiska, ekonomiska och sociala system eller institutioner, att vara tryggade i åtnjutandet av deras egna medel för uppehälle och utveckling, och att fritt delta i alla deras traditionella och andra ekonomiska aktiviteter:  "Indigenous peoples have the right to maintain and develop their political, economic and social systems or institutions, to be secure in the enjoyment of their own means of subsistence and development, and to engage freely in all their traditional and other economic activities."  (Efter att Ditta & Leif of Godland uppväckte Urfolks ledd Decentralisering - Indigenous Decentralisation, se Declaration of Godland and Charter of Godland, 12017-06-11, är dessa rättigheter förvisso inte mindre än de tidigare var beroende på nämnda deklaration som naturligtvis nu av Ditta & Leif of Godland är upphävd tillsammans med alla andra nationella eller internationella stadgar, regler, fördrag, osv.)

Samer och andra urfolk kan ej erhålla respekt utan att först förtrycket av de vanliga svenskarna upphör.  Ett förtryckt folk utan självrespekt kan inget respektera.

Generellt sett är svenskar extremt omedvetna och saknar en verklig inre dialog, de är "räknenissar" men kan inte tänka självständigt.  De saknar därför inre styrsel, utan styrs helt av yttre regler, traditioner, etc.  Svensken FÖRHINDRAS vidare avsiktligt från att växa upp, från att skapa en inre dialog.  Därför kan svensken generellt sett inte förstå rättigheter, utan endast följa olika former av regler, såsom traditioner, etc.  Detta innebär att svensken generellt sett inte kan respektera andra som inte tillhör samma tradition, eller som väljer att inte tillhöra samma tradition.  (Alla "ska" mobbas in i samma mall...)

Det har skrivits flera böcker på temat är svensken människa.  Med alldeles för få undantag blir svaret att svensken inte är människa eftersom människorna i stort sett redan är utrotade.  Det socialdemokratiska rasprojektet med tvångssteriliseringar och övriga sociala utrensningsåtgärder, såsom tvångsomhändertaganden och utsättande av de kidnappade barnen för svåra uppväxtförhållanden med följd missbruk o.s.v., kan antas till avgörande grad systemiskt har riktats mot just de kategorier riktiga människor som har en inre dialog, ett högre eller iallafall potentiellt ett högre intellekt, och som just därför varit eller är missanpassade till räknenisse-samhället.

Ändå finns det några människor kvar.  Rent praktiskt behöver de som dock inte är riktiga människor styras, då de inte kan styra sig själva och skulle vara farliga om de släpptes lösa.  Just nu har Benedict Spinoza rätt om dessa.  För det var Benedict Spinoza som år 1670 skrev att människor inte skulle karakteriseras som fördömda eller räddade, men att det fanns en enorm disproportion mellan de permanent irrationella, de som var absolut farliga, och de människor som hade ett sunt förnuft.  Han skrev att förhållandet var ungefär tjugo till ett.  Och menade att ett institutionellt skolsystem skulle införas som en civil religion.  (Tractatus Theologico-Politicus 16 (8/46), "Spinoza's Political Philosophy" by Justin Steinberg, 2013.)

MEN.  Skulle dessa istället vägledas till hur skapa en inre dialog, då stämmer inte detta.  Det är här Ola Alexander Frisks arbete är så avgörande viktigt, då Ola visar på hur människor berövas sin naturliga barnsliga nyfikenhet och förmåga att med frågor, frågor, frågor skapa en egen inre förståelse.  Jag såg en större undersökning om att små barn var till 98% i geniklass då det gällde fantasi och skapande, för att detta vartefter de kom upp i klasserna i skola drastiskt (systemiskt AVSIKTLIGT!!!) gick ned, för att vid vuxen ålder ha vänts till 2%.  Ett systemiskt brott av mer än folkmordsmagnitud, nära omnicide magnitud.

Lösningen för att svensken ska kunna respektera andras rättigheter är därför att sluta förtrycka svenskarna, att vägleda svenskarna till en verklig inre dialog/ett verkligt självständigt tänkande.  En annan konsekvens av att självständigt tänkande saknas är att svensken inte förstår hur en stats legitimitet skapas, eller för den delen vad en stat kan eller inte kan ta sig till, och att svensken därför inte heller kan förstå när legitimitet saknas.  Tjänstemän kan därför t.ex. inte förstå när de går för långt.

//